immagine_rss
Scelta lingua: RU Scelta lingua: RO Scelta lingua: PL_off Scelta lingua: EN Scelta lingua: IT

UTILIZZO DEI COOKIES

Facciamo uso di Google Analytics per monitorare il numero delle visite al nostro sito ed il comportamento dei visitatori durante la navigazione.

Per garantire la tua privacy, utilizziamo l’anonimizzazione del tuo indirizzo IP, la creazione di uno UserID variabile ed impediamo che Analytics salvi dei cookie all’interno del tuo browser.

Nessuna pagina dei nostri siti nella quale vengano richiesti i tuoi dati personali viene fatta scandagliare da Google Analytics.

Nessun altro prodotto di Google è collegato ai dati raccolti da Analytics.

All’interno del nostro sito non facciamo uso di nessun altro strumento di terzi che potrebbe profilare i visitatori, e non incorporiamo alcun legame con i social network.

Utilizziamo un singolo cookie al solo scopo di non presentarti ogni volta l’informativa sull’uso dei cookie.

Kategoria:     

06.06.2013 - IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) - włoski podatek od nieruchomości za granicą. Termin płatności - 17 czerwca 2013.

Każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Włoch i posiadająca nieruchomość za granicą, bez względu na to, jaką pełni ona funkcję, jest zobowiązana płacić tzw. IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) - włoski podatek od nieruchomości za granicą.

Do płacenia podatku są zobowiązani:

  • właściciele budynków, terenów przeznaczonych do budowy budynków mieszkalnych oraz innych terenów bez względu na ich przeznaczenie, włączając także tereny, które z racji swojej natury lub będąc specjalnie w tym celu zaprojektowane służą do prowadzenia działalności gospodarczej lub są miejscem samozatrudnienia;
  • osoby, posiadajace prawo użytkowania wieczystego, prawo do zamieszkania, jak również dzierżawienia nieruchomości;
  • koncesjonariusze, w przypadku koncesji terenów skarbu państwa;
  • najemcy budynków przeznaczonych do wynajmu, nawet gdy nie są one jeszcze zbudowane lub znajdują się w trakcie budowy.

WYSOKOŚĆ PODATKU

Wysokość podatku wynosi 0.76% wartości nieruchomości.

JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wartość nieruchomości jest określana zazwyczaj na podstawie aktu kupna lub aktu nabycia praw innych niż własności. W przypadku nieruchomości, znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, okólnik nr. 28/e z 2 lipca 2012 roku precyzuje co następuje: "Dla nieruchomości, znajdującej się na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które gwarantują odpowiednią wymianę informacji, wartość, od której naliczany jest podatek jest przede wszystkim tą wartością, która zapisana jest w ewidencji gruntów i budynków państwa, w którym nieruchomość ta się znajduje. Wartość ta jest zarazem wynikiem odpowiedniej wyceny, przeprowadzonej przez władze tego państwa w celu oszacowania wysokości podatków od tej nieruchomości, także w przypadku, gdy jest ona przedmiotem dziedziczenia lub darowizny. W przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jedną wartośc katastralną - jedną, od której naliczany jest podatek dochodowy i drugą, od której naliczany jest podatek od nieruchomości - wartość, ktorą należy wziąż pod uwagę w tym przypadku jest ta, od której nalicza się podatek od nieruchomości, włączając także te podatki, które należą do kompetencji władz lokalnych. Reasumując, pod pojęciem wartości nieruchomości, znajdujących się na terenie wyżej wymienionych państw, rozumie się wyłącznie jej wartość katastralna, czyli taka, która stanowi bazę do naliczania należnych podatków."

ZWOLNIENIE OD PODATKU

Podatek nie jest egzekwowany, jeżeli jego wartośc nie przekracza 200,00 euro. W tym wypadku podatnik nie jest zobowiązany nawet przedstawiać odpowiednich informacji, dotyczących nieruchomości w swoim oświadczeniu podatkowym.

Źródło: http://www.agenziaentrate.gov.it